پنل پیامک

IR-Starter



صفحه اول -> صفحه اول
صفحه اول -> پرسش و پاسخ
ارسال -> ارسال پیامک
ارسال -> ارسال هدفمند
پیام ها -> ارسال شده
پیام ها -> دریافتی
پیام ها -> حذف شده
پیام ها -> ارسال نشده
پیام ها -> آرشیو پیام ها
ابزار -> دفترچه تلفن
ابزار -> عضویت پیامکی
ابزار -> ارسال از موبایل
ابزار -> انتقال به ایمیل
ابزار -> انتقال به موبایل
ابزار پیشرفته -> گجت ویندوز
ابزار پیشرفته -> وب سرویس وhttp
ابزار پیشرفته -> مدیریت زیر کاربران
حساب کاربری -> شارژ حساب
حساب کاربری -> عملکرد حساب
حساب کاربری -> تنظیمات
قیمت هر پیامک شروع از 11 تومان

IR-Basic



صفحه اول -> پرسش و پاسخ
ارسال -> ارسال پیامک
ارسال -> ارسال زماندار
ارسال -> ارسال رنجی
ارسال -> ارسال سفارشی
ارسال -> ارسال هوشمند
ارسال -> ارسال هدفمند
ارسال -> ارسال از نقشه
ارسال -> ارسال دوره ای
پیام ها -> ارسال شده
پیام ها -> دریافتی
پیام ها -> حذف شده
پیام ها -> ارسال نشده
پیام ها -> آرشیو پیام ها
ابزار -> دفترچه تلفن
ابزار -> عضویت پیامکی
ابزار -> ارسال از موبایل
ابزار -> انتقال به ایمیل
ابزار -> انتقال به موبایل
ابزار -> انتقال به سایت
ابزار پیشرفته -> گجت ویندوز
ابزار پیشرفته -> نظرسنجی
ابزار پیشرفته -> مسابقه
ابزار پیشرفته -> وب سرویس وhttp
حساب کاربری -> شارژ حساب
حساب کاربری -> عملکرد حساب
حساب کاربری -> تنظیمات

IR-Pro



صفحه اول -> پرسش و پاسخ
ارسال -> ارسال پیامک
ارسال -> ارسال زماندار
ارسال -> ارسال رنجی
ارسال -> ارسال سفارشی
ارسال -> ارسال هوشمند
ارسال -> ارسال هدفمند
ارسال -> ارسال از نقشه
ارسال -> ارسال دوره ای
پیام ها -> ارسال شده
پیام ها -> دریافتی
پیام ها -> حذف شده
پیام ها -> ارسال نشده
پیام ها -> آرشیو پیام ها
ابزار -> دفترچه تلفن
ابزار -> عضویت پیامکی
ابزار -> پاسخگوی هوشمند
ابزار -> ارسال از موبایل
ابزار -> انتقال به ایمیل
ابزار -> انتقال به موبایل
ابزار -> انتقال به سایت
ابزار پیشرفته -> گجت ویندوز
ابزار پیشرفته -> نظرسنجی
ابزار پیشرفته -> مسابقه
ابزار پیشرفته -> وب سرویس وhttp
ابزار پیشرفته -> مدیریت زیر کاربران
حساب کاربری -> شارژ حساب
حساب کاربری -> عملکرد حساب
حساب کاربری -> گزارش آماری
حساب کاربری -> تنظیمات