هاست دانلود آلمان

DL-2GB

2000MB فضا
نامحدود پهنای باند
به درخواست ایمیل اکانت
به درخواست دیتابیس
نامحدود پارک دامنه
نامحدود سایر امکانات

DL-5GB

5000MB فضا
نامحدود پهنای باند
به درخواست ایمیل اکانت
به درخواست دیتابیس
نامحدود پارک دامنه
نامحدود سایر امکانات

DL-20GB

20GB فضا
نامحدود پهنای باند
به درخواست ایمیل اکانت
به درخواست دیتابیس
نامحدود پارک دامنه
نامحدود سایر امکانات

DL-50GB

50GB فضا
نامحدود پهنای باند
به درخواست ایمیل اکانت
به درخواست دیتابیس
نامحدود پارک دامنه
نامحدود سایر امکانات